IT Risk

Veel gestelde vragen

IT Risk Management is het proces van identificatie, evaluatie, beheersing en bewaking van IT-gerelateerde risico's in een organisatie om bedrijfsdoelen te ondersteunen, naleving te waarborgen en impact te minimaliseren.

Als IT Risk Manager beheer je IT-risico's, implementeer je beveiligingsmaatregelen en waarborg je de beschikbaarheid van IT-middelen, die cruciaal zijn voor realisatie van de organisatiedoelstellingen en de bescherming tegen cyberdreigingen.

Een IT-audit is een systematische evaluatie van IT-systemen en processen in een organisatie om beveiliging, naleving, efficiëntie, betrouwbaarheid en risicobeheer te beoordelen, uitgevoerd door IT-auditors voor verbetering en naleving.

Cybersecurity, ook bekend als IT-beveiliging, beschermt computers, netwerken en gegevens tegen schadelijke aanvallen. Het doel is de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van digitale informatie te waarborgen door malwarebestrijding, netwerkbeveiliging, toegangscontrole, mobiele en cloudbeveiliging, incidentrespons, bewustwording en training. Belangrijk vanwege toenemende online risico's.

Een IT Risk Consultant beoordeelt, controleert, en adviseert organisaties over IT-risico's, voert audits uit, formuleert aanbevelingen, bevordert compliance met normen en regelgeving, en verbetert IT-beveiliging en governance.

De Nederlandse Orde van Register EDP-auditors (NOREA) is de beroepsorganisatie van IT-auditors. De organisatie heeft momenteel 1.700 leden en ruim 300 aspirantleden. NOREA waakt over de deskundigheid van haar leden en bindt hen tevens aan regels voor de beroepsuitoefening.

RE's moeten voldoen aan drie eisen voor inschrijving in het register:

 1. Een diploma van een erkende IT-audit opleiding
 2. Onbesproken gedrag, blijkens een recente Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
 3. Tenminste drie jaar aantoonbare ervaring met IT-auditwerkzaamheden

De door NOREA erkende IT-audit opleidingen zijn:

De opleiding tot EDP/IT-auditor wordt in Nederland aangeboden als een postinitiële (master-)opleiding. De IT-audit opleidingen duren ca. 2 tot 2,5 jaar en worden part-time gegeven, zodat de opleiding kan worden gevolgd door studenten die meestal reeds werkzaam zijn in de (IT-)auditpraktijk. Met een juiste vooropleiding (bijvoorbeeld RA of RO-opleiding) kunnen bepaalde vrijstellingen worden verleend of kan de IT-auditopleiding als zgn. 'kopstudie' in een verkorte variant worden gedaan. De opleidingsinstituten kunnen daarover de gewenste informatie geven.

(Bron: website NOREA)

ITriskcarriere.nl is de grootste vacaturebank voor IT risk specialisten in Nederland met vacatures voor Security analisten en managers, Managers IT Risk, Consultants Technical Security, Consultant Cyber strategy, Specialist Privacy, Security Architect, Security Officer, Adviseur Risicomanagement etc. 

IT Risk Management is het proces van identificatie, evaluatie, beheersing en bewaking van IT-gerelateerde risico's in een organisatie om bedrijfsdoelen te ondersteunen, naleving te waarborgen en impact te minimaliseren. In een wereld die steeds meer digitaliseert, vervul je als IT Risk Manager een cruciale rol in het operationeel houden van organisaties. IT Risk Management richt zich op het identificeren, evalueren, beheersen en monitoren van IT-gerelateerde risico's om bedrijfsdoelen te ondersteunen, naleving te waarborgen en de impact te minimaliseren.

Wat is IT Riskmanagement?

IT Risk Management, oftewel IT-risicobeheer, is het proces van identificatie, beoordeling, beheersing en monitoring van risico's met betrekking tot informatietechnologie (IT) binnen een organisatie. Het doel is om de bedrijfsdoelen te ondersteunen en te waarborgen dat IT-gerelateerde risico's worden geminimaliseerd. Belangrijke aspecten zijn onder andere:

 1. Risico-identificatie: Het vaststellen en categoriseren van potentiële IT-risico's, zoals beveiligingsinbreuken, systeemuitval, datalekken en operationele storingen.
 2. Risico-evaluatie: Het bepalen van de impact en waarschijnlijkheid van geïdentificeerde risico's om te begrijpen hoe ze de organisatie kunnen beïnvloeden.
 3. Risicobeheersing: Het ontwikkelen en implementeren van maatregelen en beleid om risico's te verminderen, zoals beveiligingsmaatregelen, back-upprocedures en continuïteitsplanning.
 4. Risicobewaking: Het regelmatig volgen en bijwerken van de status van risico's, evenals het aanpassen van beheersmaatregelen wanneer dat nodig is.
 5. Naleving: Zorgen dat de IT-activiteiten voldoen aan wet- en regelgeving en branche- en organisatienormen, zoals ISO 27001.
 6. Strategische integratie: Het afstemmen van IT-risicobeheer op de bredere bedrijfsstrategie om ervoor te zorgen dat IT-risico's passen binnen de organisatiedoelstellingen.

IT Risk Management is van essentieel belang om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen, gegevens te beschermen, klantvertrouwen te behouden en te voldoen aan regelgeving. Het helpt organisaties om proactief met risico's om te gaan en eventuele negatieve gevolgen voor hun activiteiten te minimaliseren.

Wat doet een IT Risk Manager?

Als IT Risk Manager speel je een cruciale rol in het beheersen van risico's met betrekking tot IT-middelen en informatiesystemen binnen een organisatie. Enkele belangrijke aspecten van je verantwoordelijkheden en het belang ervan:

 1. IT Risk Control Framework: Het IT risk control framework is een gestructureerde aanpak voor het identificeren, beoordelen, beheersen en monitoren van IT-gerelateerde risico's. Als IT Risk Manager ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen en onderhouden van dit framework. Dit omvat het vaststellen van beleid, procedures en richtlijnen om risico's te beheersen.
 2. IT-Governance: IT-governance houdt in dat IT-activiteiten binnen de organisatie worden beheerd en afgestemd op de strategische doelstellingen. Als IT Risk Manager moet je ervoor zorgen dat IT-governanceprocessen effectief zijn en dat IT-activiteiten bijdragen aan de bedrijfsdoelstellingen.
 3. IT Security: IT-beveiliging omvat het beschermen van IT-middelen en gegevens tegen ongeautoriseerde toegang, schade of diefstal. Je bent verantwoordelijk voor het implementeren van beveiligingsmaatregelen, het beoordelen van beveiligingsrisico's en het zorgen voor naleving van beveiligingsnormen.
 4. Cybersecurity: Cybersecurity richt zich op de bescherming van systemen en gegevens tegen cyberdreigingen, zoals malware, phishing en datalekken. Als IT Risk Manager moet je proactieve maatregelen nemen om de organisatie te beschermen tegen deze bedreigingen en te reageren op incidenten wanneer ze zich voordoen.

Het belang van deze verantwoordelijkheden neemt voortdurend toe vanwege de groeiende afhankelijkheid van organisaties van IT-middelen en de toenemende complexiteit van cyberdreigingen. Een effectief IT risk management stelt een organisatie in staat om risico's te minimaliseren, bedrijfscontinuïteit te waarborgen en het vertrouwen van klanten en stakeholders te behouden. Het helpt ook om te voldoen aan wettelijke vereisten en normen, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en ISO 27001, die van vitaal belang zijn in de huidige zakelijke omgeving..

Vacatures IT Risk Manager

Wat doet een IT Auditor?

De register EDP-auditor (RE) (= IT Auditor) oordeelt en adviseert over de IT beheersing en - beveiliging in een organisatie. Ook de afstemming tussen bedrijfsprocessen en IT staat centraal. Zekerheid over de kwaliteit van IT wordt van steeds groter belang. Niet alleen vanwege de veiligheid maar ook ten aanzien van continuïteit, transparantie, governance en compliance. Denk ook aan de zekerheid (assurance) van uitbestede diensten. IT-auditors hebben de erkende universitaire opleiding tot IT-auditor voltooid en kunnen tenminste drie jaar praktijkervaring aantonen. Pas dan kunnen ze worden ingeschreven als Register EDP-auditor (RE). Met de inschrijving in het register verbinden ze zich aan de gedrags- en beroepsregels en zijn ze onderworpen aan tuchtrechtspraak.

Een IT Auditor is een professional gespecialiseerd in het beoordelen en adviseren van IT-beheersing en -beveiliging binnen organisaties. Hun focus ligt op het waarborgen van de kwaliteit van IT-systemen en processen, en ze bieden zekerheid over veiligheid, continuïteit, transparantie, governance, compliance en uitbestede diensten. IT-auditors hebben een erkende universitaire opleiding tot IT-auditor gevolgd en hebben ten minste drie jaar praktijkervaring voordat ze worden ingeschreven als Register EDP-auditor (RE), waarbij ze zich aan gedrags- en beroepsregels houden en onderworpen zijn aan tuchtrecht. EDP staat voor Electronic Data Processing. 

De titel CISA staat voor Certified Information Systems Auditor : De CISA-certificering wordt aangeboden door ISACA (Information Systems Audit and Control Association) en is een wereldwijd erkende certificering voor IT-auditors. Het is gekoppeld aan een examen en relevante werkervaring.

Vacatures IT auditor

Wat is IT & Cyber Security?

Information Risk Manager, Information Security Manager, Cyber Security Specialist, Cyber Security Analist zijn benamingen voor vakspecialisten op het terrein van IT & Cyber Security. IT Security of informatiebeveiliging is het geheel van maatregelen, processen en procedures die de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van alle vormen van informatie en de informatievoorziening binnen de grenzen van een organisatie garanderen. Het beschermt informatie en de informatievoorziening tegen een breed scala aan bedreigingen. Het heeft tot doel de bedrijfscontinuïteit te waarborgen, bedrijfsrisico’s te minimaliseren en investeringsrendementen en bedrijfskansen zo groot mogelijk te maken. 

Cybersecurity, ook wel bekend als IT-beveiliging, is een vakgebied dat zich richt op het beschermen van computers, servers, netwerken, mobiele apparaten, elektronische systemen en gegevens tegen schadelijke aanvallen, ongeautoriseerde toegang en schade. Het doel van cybersecurity is om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van digitale informatie en informatiesystemen te waarborgen.

Belangrijke aspecten van cybersecurity omvatten:

 1. Bescherming tegen malware: Dit omvat maatregelen om schadelijke software, zoals virussen, trojans, wormen en ransomware, te voorkomen, detecteren en verwijderen.
 2. Netwerkbeveiliging: Dit houdt in dat netwerken worden beschermd tegen ongeoorloofde toegang en dat gegevens die via netwerken worden verzonden, worden versleuteld om te voorkomen dat ze worden onderschept.
 3. Toegangscontrole: Hierbij wordt ervoor gezorgd dat alleen geautoriseerde gebruikers toegang hebben tot systemen en gegevens, met behulp van wachtwoorden, biometrische identificatie, en meer geavanceerde methoden.
 4. Beveiliging van mobiele apparaten: Met de groei van mobiele technologie is het essentieel om mobiele apparaten, zoals smartphones en tablets, te beveiligen tegen verlies, diefstal en malware.
 5. Beveiliging van cloud-gebaseerde diensten: Het waarborgen van de beveiliging van gegevens die in de cloud worden opgeslagen en verwerkt, is van groot belang.
 6. Incident Response: Het ontwikkelen van procedures om te reageren op beveiligingsincidenten, datalekken en cyberaanvallen.
 7. Bewustwording en training: Het opleiden van medewerkers over de risico's van cybersecurity en het bevorderen van veilig gedrag.

Cybersecurity is van toenemend belang vanwege de groeiende hoeveelheid gevoelige informatie die online wordt opgeslagen en verwerkt, evenals de voortdurende evolutie van cyberdreigingen. Het is van vitaal belang voor zowel organisaties als individuen om effectieve cybersecuritymaatregelen te implementeren om gegevens en systemen te beschermen tegen potentiële aanvallen en inbreuken.

Vacatures IT Cyber Security

Wat doet een IT Risk Consultant?

Een IT Risk Consultant is een professional die gespecialiseerd is in het beoordelen en beheren van IT-gerelateerde risico's in organisaties. Hun belangrijkste taken omvatten:

 1. Risicobeoordeling: De consultant evalueert de IT-processen, systemen, en infrastructuren van een organisatie om potentiële risico's te identificeren. Dit omvat het analyseren van bedreigingen voor de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van gegevens en systemen.
 2. Audits en controles: Ze voeren gedetailleerde audits en controles uit om te verifiëren of IT-processen en systemen voldoen aan normen, beleid en wettelijke voorschriften. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van verschillende auditmethodologieën.
 3. Advies en aanbevelingen: Na het identificeren van risico's, verstrekken IT Risk Consultants aanbevelingen voor het verbeteren van IT-beveiliging en risicobeheer. Dit omvat het ontwikkelen van beleidslijnen, procedures en beveiligingsmaatregelen.
 4. Compliance en governance: Ze helpen organisaties om te voldoen aan regelgeving op het gebied van IT-beveiliging en governance, zoals GDPR, ISO 27001 en SOX (Sarbanes-Oxley Act).
 5. Cybersecurity: Als onderdeel van IT Risk, richten ze zich ook op het beoordelen en verbeteren van de cybersecuritymaatregelen, waaronder het identificeren van kwetsbaarheden en het ontwikkelen van strategieën voor incidentresponse.
 6. Bewustwording en training: Ze kunnen bijdragen aan het vergroten van het bewustzijn binnen de organisatie met betrekking tot IT-risico's en beveiliging en trainingen geven aan medewerkers.

Het werk van een IT Risk Consultant is van cruciaal belang voor organisaties, omdat IT-risico's kunnen leiden tot financiële verliezen, gegevensinbreuken en verstoring van bedrijfsactiviteiten. Deze professionals helpen bedrijven bij het identificeren, evalueren en beheersen van deze risico's om de IT-omgeving veiliger en robuuster te maken.

Vacatures IT Risk Consultancy

Beroepsorganisaties voor IT Risk Professionals:

Beroepsorganisaties spelen een belangrijke rol bij de opleiding tot en permanente bijscholing van IT risk professionals. Ook bevorderen zij de kwaliteit van de werkzaamheden door hier standaarden voor op te stellen.

NOREA

De Nederlandse Orde van Register EDP-auditors (NOREA) is de beroepsorganisatie van IT-auditors. De organisatie heeft momenteel 1.700 leden en ruim 300 aspirantleden. NOREA waakt over de deskundigheid van haar leden en bindt hen tevens aan regels voor de beroepsuitoefening.

De doelstellingen van NOREA zijn:

 • bevorderen van de kwaliteit van de beroepsbeoefening
 • het bevorderen van de ontwikkeling van het vakgebied
 • het behartigen van gemeenschappelijke belangen van de leden.

RE's moeten voldoen aan drie eisen voor inschrijving in het register:

 1. Een diploma van een erkende IT-audit opleiding
 2. Onbesproken gedrag, blijkens een recente Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
 3. Tenminste drie jaar aantoonbare ervaring met IT-auditwerkzaamheden

De door NOREA erkende IT-audit opleidingen zijn:

De opleiding tot EDP/IT-auditor wordt in Nederland aangeboden als een postinitiële (master-)opleiding. De IT-audit opleidingen duren ca. 2 tot 2,5 jaar en worden part-time gegeven, zodat de opleiding kan worden gevolgd door studenten die meestal reeds werkzaam zijn in de (IT-)auditpraktijk. Met een juiste vooropleiding (bijvoorbeeld RA of RO-opleiding) kunnen bepaalde vrijstellingen worden verleend of kan de IT-auditopleiding als zgn. 'kopstudie' in een verkorte variant worden gedaan. De opleidingsinstituten kunnen daarover de gewenste informatie geven.

(Bron: website NOREA)

Hoe word je een IT auditor of IT riskmanager?

Voor het worden van een IT Auditor of IT risk manager zijn er verschillende opleidingen en certificeringen. Deit zijn de meest voorkomende routes:

 1. Master in IT Auditing: Veel universiteiten bieden specifieke (post)masterprogramma's aan op het gebied van IT-auditing of IT-riskmanagement. Deze programma's omvatten vakken die zich richten op IT-beheersing, informatiebeveiliging en auditmethodologie.


 1. De RE-titel wordt toegekend door NOREA, de beroepsorganisatie van IT-auditors in Nederland. RE staat voor Register EDP-auditor (Electronic Data Processing-auditor), wat overeenkomt met de internationale titel CISA (Certified Information Systems Auditor). IT-auditors met de RE-titel hebben een erkende universitaire opleiding tot IT-auditor afgerond, hebben ten minste drie jaar praktijkervaring en voldoen aan de beroepsethische normen van NOREA. Deze titel bevestigt de expertise in IT-auditing en gerelateerde gebieden en maakt hen gekwalificeerd om IT-audits uit te voeren en advies te geven op het gebied van IT-beveiliging en risicobeheer.
 2. Certified Information Systems Auditor (CISA): De CISA-certificering wordt aangeboden door ISACA (Information Systems Audit and Control Association) en is een wereldwijd erkende certificering voor IT-auditors. Het vereist een examen en relevante werkervaring.


 1. Certified Information Systems Security Professional (CISSP): Hoewel CISSP zich primair richt op informatiebeveiliging, is het een waardevolle certificering voor IT-auditors die betrokken zijn bij beveiligingsaudits en controles.
 2. Certified Internal Auditor (CIA): De CIA-certificering wordt aangeboden door The Institute of Internal Auditors (IIA) en richt zich op algemene auditvaardigheden, maar kan ook nuttig zijn voor IT-auditors.
 3. Certified Information Security Manager (CISM): Ook aangeboden door ISACA, is de CISM-certificering gericht op informatiebeveiliging en management en is geschikt voor IT-auditors die betrokken zijn bij beveiligingsmanagement.

Daarnaast is het belangrijk om relevante ervaring op te doen in het vakgebied, aangezien veel certificeringen, zoals CISA & RE, eisen stellen aan het aantal jaren praktijkervaring.